• sub1
  • sub2
  • sub4
  • sub5

Kadra

W przedszkolu pracują pedagodzy przedszkolni i specjalni, psycholog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej, instruktor rytmiki i instruktor gimnastyki. 

Główne cele naszej pracy

  • dbałość o rozwój psychomotoryczny i społeczny zgodny z możliwościami dziecka zdrowego i niepełnosprawnego
  • kształcenie różnorodnych umiejętności podczas zajęć grupowych i indywidualnych
  • kształtowanie relacji dzieci zdrowych i niepełnosprawnych
  • wielospecjalistyczna diagnoza potrzeb rozwojowych dzieci niepełnosprawnych
  • ustalenie priorytetów do pracy rewalidacyjnej dla każdego dziecka niepełnosprawnego
  • wykrywanie i usprawnianie dzieci z mniejszymi deficytami rozwojowymi
  • współpraca z rodzicami w formie konsultacji, spotkań edukacyjnych, spotkań integracyjnych.

Zadania pedagogów i specjalistów

Pedagog przedszkolny realizuje, razem z pedagogiem specjalnym, podstawowe zadania wynikające z programu wychowania i nauczania dla danej grupy dziecięcej oraz wspiera rozwój dziecka zdrowego z deficytami.

Pedagog specjalny wspiera dzieci niepełnosprawne podczas zajęć całej grupy. Razem ze specjalistami ustala priorytety do pracy z dziećmi specjalnej troski, przygotowuje dla nich programy i prowadzi zajęcia indywidualne. Wspólnie z pedagogiem przedszkolnym realizuje ogólny program edukacyjny i wychowawczy.

Psycholog prowadzi obserwacje i badania psychologiczne dzieci niepełnosprawnych, badania ich dojrzałości szkolnej oraz obserwacje i badania innych dzieci na prośbę nauczycielek lub rodziców. Udziela konsultacji rodzicom wychowanków (zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin).

Logopeda, ze specjalnością neurologopedii, pracuje nad prawidłowym rozwojem mowy, prowadzi indywidualne zajęcia usprawniające komunikację i korygujące wady wymowy. Prowadzi zajęcia słuchowe we wszystkich grupach wiekowych.

Terapeuta integracji sensorycznej prowadzi zajęcia indywidualne dla dzieci niepełnosprawnych, wymagających pomocy w zakresie usprawniania ruchowego (zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin).

Zajęcia ruchowe połączone z gimnastyką korekcyjną prowadzą nauczycielki poszczególnych grup. 

 

Życiorysy


Specjaliści

Ewa Czownicka - psycholog, nauczyciel dyplomowany

Joanna Dzwonkowska – neurologopeda, nauczyciel dyplomowany

Karolina Godlewska - terapeuta SI

 

Pedagodzy

Jadwiga Kępka – pedagog przedszkolny, nauczyciel dyplomowany

Anna Michalska – surdopedagog, nauczyciel dyplomowany

Monika Mokrzyszczak – oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany

Anna Ozimkiewicz – pedagog specjalny, nauczyciel dyplomowany

Monika Persak – surdopedagog, nauczyciel dyplomowany

Izabela Waś - oligofrenopedagog, nauczyciel mianowany

Agnieszka Stefaniak – pedagog specjalny, nauczyciel kontraktowy

Beata Świderek – pedagog przedszkolny, nauczyciel mianowany

Anna Walczak - pedagog specjalny, nauczyciel stażysta

Wiesława Wiśniewska – pedagog przedszkolny, nauczyciel dyplomowany