• sub1
  • sub2
  • sub4
  • sub5

Rekrutacja

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

 

Nadszedł czas zapisu dzieci do przedszkola na rok szkolny 2018/19. 

Nasze przedszkole realizuje program integracyjny dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych w trzech grupach dziecięcych. W każdej jest 20 dzieci, w tym 15 dzieci zdrowych i 5 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Wraz z powrotem dzieci 6-letnich do przedszkola cztery roczniki wychowanków zorganizowane są w trzech grupach.

 

W roku szkolnym 2018/2019 będziemy mieli trzy grupy wychowawcze:

 dla 5-latków kontynuujących pobyt w przedszkolu

 dla 6-latków kontynuujących

grupę mieszaną wiekowo dla kontynuujących 4-latków i 3-latków – nowych kandydatów.

 

 W chwili obecnej nowymi kandydatami, którzy muszą przejść przez procedurę rekrutacji będą:

zdrowe dzieci trzyletnie do grupy mieszanej 4-latków i 3-latków

 w przypadku pojawienia się wolnych miejsc w już istniejących grupach kontynuujących – nowi kandydaci

 w przypadku pojawienia się wolnych miejsc dla dzieci z niepełnosprawnością, kandydaci muszą miećorzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną, właściwą dla miejsca zamieszkania dziecka, ze wskazaniem przedszkola integracyjnego, jako miejsca realizacji.

 

 

PRZEBIEG REKRUTACJI

 W najbliższej rekrutacji do przedszkola przyjmowane będą dzieci urodzone w latach 2012, 2013, 2014 i  2015. Rekrutacja będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego. Tam też znajdzie się wniosek o przyjęcie do przedszkola.  Zasady, kryteria i harmonogram przyjęć, które określają szczegółowo warunki, terminy i sposób zapisywania dziecka do przedszkola oraz informacje o jego przyjęciu są dostępne na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl.

       I.          Dzieci, które już uczęszczają do naszego przedszkola

 Rodzice składają bezpośrednio w przedszkolu deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym  w przedszkolu/szkole, do której uczęszcza dziecko. Dotyczy to dzieci zdrowych i niepełnosprawnych kontynuujących pobyt w przedszkolu (aktualnych 3, 4, i 5-latków). 

     II.          Dzieci z roczników 2012, 2013 i 2014, które nie uczęszczały do naszego przedszkola

 To nowi kandydaci do grup już istniejących, którzy będą przyjmowani w miarę wolnych miejsc, według aktualnych zasad i kryteriów. Zgłoszenia przyjmujemy zgodnie z harmonogramem.

   III.          Dzieci z rocznika 2015

 Rodzice, którzy po raz pierwszy pragną zapisać do przedszkola swoje dziecko, kończące trzy lata w roku 2018 i wskazali Przedszkole Integracyjne nr 45, jako przedszkole pierwszego wyboru: zdrowe dziecko rejestrują elektronicznie w systemie i przynoszą wniosek wraz z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów do przedszkola pierwszego wyboru i dalej – według zasad i harmonogramu Biura Edukacji.

 

 IV.          UWAGA!

 O ile pojawią się wolne miejsca dla dzieci niepełnosprawnych w grupach już istniejących lub planowanej (mieszanej wiekowo) rodzice rejestrują dziecko elektronicznie w systemie, awniosek wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriówskładają osobiście w przedszkolu pierwszego wyboru wraz z kopią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej właściwej dla miejsca zamieszkania; kopia ma być poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica  i dalej – według harmonogramu Biura Edukacji. Kopie orzeczenia powinny być składane we wszystkich wskazanych przedszkolach.

 

DNI I GODZINY PRZYJMOWANIA

WNIOSKÓW, DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ 
w Przedszkolu Integracyjnym nr 45 (przedszkole pierwszego wyboru)

 Rekrutacja nowych kandydatów rozpoczyna się 02 marca 2018 r.

 Od 02 marca godzina 13.00 do 18 marca godz.20.00 trwa rejestracja wniosków o przyjęcie w systemie.

 Od 02 marca godzina 13.00 do 19 marca godzina 16.00 należy w przedszkolu pierwszego wyboru złożyć wniosek o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

Wnioski i dokumenty kandydatów do naszej placówki jako przedszkola pierwszego wyboru będą przyjmowane w niżej podanych terminach:

2 marca (piątek)                  13.00 – 15.00      

5 marca (poniedziałek)           8.00 – 15.00

6 marca (wtorek)                   8.00 – 17.00  

7 marca (środa)                     8.00 – 15.00  

8 marca (czwartek)                8.00 – 17.00

9 marca (piątek)                    8.00 – 15.00

12 marca (poniedziałek)         8.00 – 15.00

13 marca (wtorek)                 8.00 – 17.00

14 marca (środa)                   8.00 – 15.00

15 marca (czwartek)              8.00 – 17.00

16 marca (piątek)                  8.00 – 17.00

19 marca (poniedziałek)         8.00 – 16.00

 

 

Rodziców starających się o przyjęcie dziecka do naszego przedszkola w roku szkolnym 2017/18 prosimy o:

 

1.    przestrzeganie terminów i sposobu zapisywania dziecka zgodnie z harmonogramem Biura Edukacji

2.    przestrzeganie godzin przyjmowania dokumentów w Przedszkolu Integracyjnym  nr 45

3.   dostarczenie razem z wnioskiem kompletu dokumentów i oświadczeń, potwierdzających spełnianie zaznaczonych we wniosku kryteriów (ustawowych, samorządowych) zgodnie z wytycznymi Biura Edukacji

 

DZIEŃ OTWARTY DLA RODZICÓW KANDYDATÓW

 

02 marca 2018 r. (piątek) w godzinach 17.00 -18.30 zapraszamy zainteresowanych rodziców, opiekunów prawnych do odwiedzenia przedszkola, zobaczenia sali dydaktycznych i ogrodu.  Przedszkole gwarantuje ochraniacze na obuwie dla osób dorosłych.

 

ZAJĘCIA OTWARTE DLA NOWYCH KANDYDATÓW

 W ramach rekrutacji do naszego przedszkola odbędą się dwa spotkania adaptacyjne ze wszystkimi dziećmi zapisywanymi po raz pierwszy i ich rodzicami oraz rozmowa z wykwalifikowanym pracownikiem przedszkola, podczas której będzie można przedstawić potrzeby swojego dziecka i własne oczekiwania. Będzie to dobra okazja do poznania miejsca pobytu dziecka, jego opiekunów i form pracy.

O terminach spotkań i rozmowy zostaną Państwo powiadomieni po złożeniu dokumentów rekrutacyjnych.

 

INFORMACJE DODATKOWE

Ograniczenia:ze względu na bariery architektoniczne wewnątrz budynku (schody, małe pomieszczenia) ograniczona jest możliwość przyjęcia dziecka z poważną niepełnosprawnością ruchową (niechodzące, na wózku) i dziecka niewidomego.

Specjalna dieta żywieniowa: nie jest wskazaniem do przyjęcia dziecka. W przypadku, gdy zakwalifikowane dziecko wymaga diety, potwierdzonej przez lekarza, w miarę możliwości i w porozumieniu z rodzicami, staramy się ją zapewnić.

Opłaty: na koszt pobytu dziecka w przedszkolu składa się:

- pobyt dziecka w przedszkolu jest bezpłatny

- koszty żywienia – stawka dzienna aktualnie wynosi 9,00 zł x liczba dni roboczych w miesiącu

- dobrowolna opłata miesięczna na Radę Rodziców jest ustalana corocznie na zebraniu ogólnym rodziców.

 Szczegółowe informacje o przedszkoluznajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej w różnych zakładkach.

 Informacje o rozwoju i umiejętnościach kandydatówdo grupy najmłodszej ważne dla jego adaptacji w przedszkolu znajdują się w zakładcewarto wiedzieć.

 W załączonych folderach można zobaczyć, jak wyglądają nasze sale i ogród oraz zajęcia otwarte.

 Zapraszamy do udziału w rekrutacji

 zespół pedagogiczny

 

 

 

 

 

 

 


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.