• sub1
  • sub2
  • sub4
  • sub5

Nasze programy

Poniżej przedstawiamy wybrane programy, które sprawdziły się w pracy z grupami integracyjnymi w naszym przedszkolu i są zgodne z psychomotorycznym charakterem rozwoju małego dziecka. Uwzględniają wzajemne interakcje między sferami fizyczną i psychiczną oraz fakt, że nabyte umiejętności motoryczne determinują (umożliwiają) osiągnięcie odpowiednich zdolności percepcyjnych i językowych. 

Dla harmonii rozwoju konieczne jest u dziecka poczucie bezpieczeństwa, akceptacja dla jego aktywności i dążenia do niezależności, które nabywa w otoczeniu rodzinnym i wykorzystuje w przystosowaniu do życia w grupie. Każde działanie wychowawcze i edukacyjne przedszkola, skierowane wobec małego dziecka, jest zintegrowane wokół kilku celów równocześnie i oddziałuje na nabywanie przez nie kompetencji społecznych, poznawczych i ruchowych. Działania pedagogiczne zawsze uwzględniają indywidualny charakter rozwoju dziecka.

Programy używane w przedszkolu prezentujemy w trzech grupach kształcących różne kompetencje ważne dla przystosowania i dobrego funkcjonowania. Przedstawiamy zasady i formy pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

Kompetencje społeczne

 

Nabywanie kompetencji społecznych

Przebywanie w zorganizowanej grupie przedszkolnej to okazja i konieczność uczenia się zauważania innych poza sobą osób i ich potrzeb, zasad panujących w grupie, umiejętności radzenia sobie w relacjach z różnymi osobami. Przez trzy przedszkolne lata, rok po roku, dzieci opanowują coraz więcej i bardziej złożonych kompetencji społecznych, od prostych umiejętności samoobsługowych trzylatka do współdziałania w zabawach i zadaniach pięciolatków. Wychodzące z przedszkola dziecko ma opanowane podstawy zachowań społecznych, ale przed nim jeszcze długa droga do pełnego rozumienia odpowiedzialności za własne działania i ich skutki. W trosce o rozwój społeczny dzieci pracownicy przedszkola przygotowali lub zaadaptowali różne działania kształcące zachowania odpowiednio do wieku. Dzieci trzyletnie biorą udział w dwóch rodzajach zajęć, dzieci czteroletnie w czterech, a pięcioletnie w pięciu. 

 

Zajęcia realizowane z dziećmi przez cały okres pobytu w przedszkolu 

Program poznawania i akceptacji różnic indywidualnych JA – TY – MY. Mój kolega

Ma charakter wychowawczy i dotyczy zagadnień związanych ze zdobywaniem wiedzy o sobie i innych osobach, poznawaniem zasad rządzących życiem grupy, nabywaniem kompetencji społecznego współżycia w grupie o zróżnicowanej strukturze osobowej. W kolejnych latach pobytu w przedszkolu dzieci poznają swoje prawa i sposoby troszczenia się o ich respektowanie oraz uczą się szacunku dla praw innych osób, na poziomie dostosowanym do ich aktualnych możliwości percepcyjnych i społecznych. Program został opracowany przez pedagogów specjalnych naszego przedszkola dla potrzeb grup integracyjnych.  

Zajęcia teatralne

Pomagają dzieciom w wejściu w świat wyobraźni, fantazji i przeżyć związanych z identyfikacją z bohaterami spektakli. Powoli od bycia widzami dzieci stają się aktywnymi twórcami i aktorami. 

 

Zajęcia prowadzone w grupach cztero i pięciolatków

Zajęcia aktywnego słuchania muzyki poważnej Batii Strauss

Metoda ta pozwala dzieciom odczuć i przeżyć radość wspólnoty tworzenia, kształci ich wyobraźnię dźwiękową, rozwija aktywność twórczą, daje swobodę bycia na zmianę w roli wykonawcy i dyrygenta. Słuchanie muzyki metodą Batii Strauss integruje różne formy aktywności: słuchanie, granie, tańczenie i śpiewanie z elementami pantomimy, dramy i różnych form plastycznych. Pozwala w sposób niewerbalny odkryć różne aspekty dzieła muzycznego: jego formę, tempo i rytm oraz dynamikę i barwę. 

Poza walorami edukacji twórczej ma wielkie znaczenie w naturalnym kształceniu zrozumienia zasad współdziałania dla osiągnięcia wspólnego celu, przestrzegania ustalonych reguł, ról i koncentracji. Nawet bardzo żywe dzieci dobrze reagują na ten rodzaj zadania.

Zajęcia masażu dziecięcego według programu Evy Scherer (dzieci masują dzieci CMC)

Dzieci uczą się trudnej umiejętności działania na rzecz drugiej osoby poprzez kształcenie empatii i delikatności we wzajemnych relacjach. Nabywają zdolność do asertywności oraz odróżniania złego i dobrego dotyku. Jest to metoda prosta i możliwa do zastosowania w każdych warunkach.

 

Zajęcia dla pięciolatków

Program literacki „Zaczarowany Strych”

 

Kompetencje umysłowe

 

Nabywanie kompetencji umysłowych

To najbardziej tradycyjna sfera oddziaływań na rozwój dziecka, ponieważ dorośli szczególnie zwracają uwagę na to, czy dziecko jest spostrzegawcze, sprawnie rozwiązuje łamigłówki, chętnie i dużo mówi, jest sprytne w posługiwaniu się mechanizmami, czyli wykazuje rozmaite talenty intelektualne. Znając wymagania stawiane dzieciom w szkole, nie można przecenić wartości zdolności umysłowych dla sprawnego funkcjonowania w życiu. Jednak wiedza o prawidłowościach tej sfery rozwoju nakłada na pedagogów pewien umiar i obowiązek dostosowania zadań, form pracy i wymagań do możliwości młodych odbiorców. A przede wszystkim umiejętne integrowanie treści dydaktycznych wokół właściwości psychoruchowych dzieci w różnym wieku. Poniżej przedstawiamy najważniejsze obszary oddziaływań oraz ciekawe dla dzieci działania, które je rozwijają.

Ćwiczenia percepcji wzrokowej rozwijają zdolność obserwacji różnorodnych zjawisk otoczenia, spostrzegania coraz bardziej złożonych kształtów, ich cech różniących i podobnych. W powiązaniu ze zdolnościami ruchowymi i manualnymi kształcą sprawność grafomotoryczną, przygotowują do przyszłych czynności czytania i pisania. Są prowadzone we wszystkich grupach.

Ćwiczenia percepcji słuchowej rozwijają wrażliwość na dźwięki otoczenia, muzyczne i mowy. Przygotowują do nauki czytania i pisania. Prowadzone przez pedagogów i logopedę w każdej grupie wiekowej.

Kompetencje językowe zdobywane są w różnych sytuacjach społecznych i dydaktycznych z użyciem odpowiednich form wypowiedzi (rozmowa, prośba, pytanie, opis, opowiadanie). Ściśle wiążą się z procesem rozwoju operacji myślowych.

Zajęcia plastyczne to jedna z najpopularniejszych form aktywności dziecięcej wieku przedszkolnego. Zazwyczaj związane są z tematem zajęć. Uzupełniają teksty literackie, rozmowy o świętach, towarzyszą zajęciom przyrodniczo-kalendarzowym. Nauczyciele stosują różne techniki plastyczne, które rozwijają sprawność manualną dzieci i są nieskrępowanym procesem twórczym. Dzieci rysują, tną, wydzierają, lepią, malują i kolorują we wszystkich grupach wiekowych.

Wprowadzenie dziecka w świat pisma. Ta metoda odimienna Ireny Majchrzak zapoznaje dzieci ze światem liter i wyrazów, pomaga we wprowadzeniu do przyszłej nauki czytania. Dla dzieci we wszystkich grupach wiekowych.

Dziecięca matematyka prowadzona według programu Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej stosowana jest do nauczania rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu, wsparta elementami programu MEN. We wszystkich grupach.

Zajęcia kulinarne łączą wiedzę ogólną z działaniem, uczą samodzielności, dają podstawową wiedzę o zasadach zdrowego odżywiania, higienie i estetyce. Łączą się z poznawaniem obyczajów kulinarnych, także świątecznych. Prowadzone są we wszystkich grupach.

Zajęcia według pedagogiki Marii Montessori. Służą rozwojowi samodzielnego badania rzeczywistości i odkrywaniu jej zasad oraz przestrzeganiu porządku społecznego. Dziecko indywidualnie poznaje otoczenie, nauczyciel wspomaga jego aktywność poznawczą i społeczną. Dla cztero i pięciolatków.

Kompetencje ruchowe

 

Nabywanie kompetencji motorycznych

Aktywność ruchowa małego dziecka ma fundamentalne znaczenie dla jego wszechstronnego rozwoju. Poza aspektem fizycznym i motorycznym poprzez ruch można kształtować ciekawość badawczą i poznawanie otoczenia przyrodniczego i społecznego. Dlatego w programie przedszkola powinny znaleźć się różne formy zajęć ruchowych.

Zajęcia muzyczno-ruchowe (rytmika) – dla wszystkich grup wiekowych.

Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami ćwiczeń korekcyjnych – dla wszystkich grup wiekowych.

Zajęcia Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne dla rodziców i dzieci z grup młodszych oraz dla dzieci z grupy czterolatków we współpracy z wolontariuszami z gimnazjum.

Dzieci niepełnosprawne, poza uczestniczeniem w zajęciach grupowych, objęte są indywidualną opieką fizjoterapeuty/terapeuty SI według wskazań z orzeczenia.

Są to zajęcia dodatkowe.

Działania rewalidacyjne

 

Działania rewalidacyjne

Dotyczą dzieci niepełnosprawnych, zdarza się, że dzieci zdrowe, u których uwidocznią się jakieś deficyty lub dysharmonie też mają zajęcia tego typu. Podstawą programów rozwijających, kompensujących lub wyrównawczych są obserwacje pedagogiczne poczynione w grupie i badania specjalistyczne (psychologiczne, logopedyczne i określające poziom rozwoju motorycznego). Wstępne zalecenia znajdują się w orzeczeniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Programy dostosowawcze przygotowywane są dla dzieci zdrowych z deficytami lub dysharmoniami i dla dzieci niepełnosprawnych i wykorzystywane podczas zajęć grupowych. Mają znaczenie kompensujące i ułatwiające aktywność. Dla dzieci uzdolnionych są przygotowywane materiały o podwyższonym poziomie w zakresie ujawnianych uzdolnień.

Programy indywidualne przygotowujemy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (niepełnosprawne ruchowo, upośledzone umysłowo, niesłyszące itp.). Są realizowane podczas zajęć indywidualnych z pedagogiem specjalnym i specjalistami.