zmień kontrast

Rekrutacja

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Nadszedł czas zapisu dzieci do przedszkola na rok szkolny 2018/19.

Nasze przedszkole realizuje program integracyjny dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych w trzech grupach dziecięcych. W każdej jest 20 dzieci, w tym 15 dzieci zdrowych i 5 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Wraz z powrotem dzieci 6-letnich do przedszkola cztery roczniki wychowanków zorganizowane są w trzech grupach.

W roku szkolnym 2018/2019 będziemy mieli trzy grupy wychowawcze:

W chwili obecnej nowymi kandydatami, którzy muszą przejść przez procedurę rekrutacji będą:

w przypadku pojawienia się wolnych miejsc dla dzieci z niepełnosprawnością, kandydaci muszą miećorzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną, właściwą dla miejsca zamieszkania dziecka, ze wskazaniem przedszkola integracyjnego, jako miejsca realizacji.

PRZEBIEG REKRUTACJI

W najbliższej rekrutacji do przedszkola przyjmowane będą dzieci urodzone w latach 20122013, 2014 i  2015. Rekrutacja będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego. Tam też znajdzie się wniosek o przyjęcie do przedszkola.  Zasady, kryteria i harmonogram przyjęć, które określają szczegółowo warunki, terminy i sposób zapisywania dziecka do przedszkola oraz informacje o jego przyjęciu są dostępne na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl.

I.          Dzieci, które już uczęszczają do naszego przedszkola

Rodzice składają bezpośrednio w przedszkolu deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym  w przedszkolu/szkole, do której uczęszcza dziecko. Dotyczy to dzieci zdrowych i niepełnosprawnych kontynuujących pobyt w przedszkolu (aktualnych 3, 4, i 5-latków).

II.          Dzieci z roczników 2012, 2013 i 2014, które nie uczęszczały do naszego przedszkola

To nowi kandydaci do grup już istniejących, którzy będą przyjmowani w miarę wolnych miejsc, według aktualnych zasad i kryteriów. Zgłoszenia przyjmujemy zgodnie z harmonogramem.

III.          Dzieci z rocznika 2015

Rodzice, którzy po raz pierwszy pragną zapisać do przedszkola swoje dziecko, kończące trzy lata w roku 2018 i wskazali Przedszkole Integracyjne nr 45, jako przedszkole pierwszego wyboru: zdrowe dziecko rejestrują elektronicznie w systemie i przynoszą wniosek wraz z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów do przedszkola pierwszego wyboru i dalej – według zasad i harmonogramu Biura Edukacji.

IV.          UWAGA!

O ile pojawią się wolne miejsca dla dzieci niepełnosprawnych w grupach już istniejących lub planowanej (mieszanej wiekowo) rodzice rejestrują dziecko elektronicznie w systemie, awniosek wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriówskładają osobiście w przedszkolu pierwszego wyboru wraz z kopią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej właściwej dla miejsca zamieszkania; kopia ma być poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica  i dalej – według harmonogramu Biura Edukacji. Kopie orzeczenia powinny być składane we wszystkich wskazanych przedszkolach.

 

DNI I GODZINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW, DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ 
w Przedszkolu Integracyjnym nr 45 (przedszkole pierwszego wyboru)

Rekrutacja nowych kandydatów rozpoczyna się 02 marca 2018 r.

Od 02 marca godzina 13.00 do 18 marca godz.20.00 trwa rejestracja wniosków o przyjęcie w systemie.

Od 02 marca godzina 13.00 do 19 marca godzina 16.00 należy w przedszkolu pierwszego wyboru złożyć wniosek o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

Wnioski i dokumenty kandydatów do naszej placówki jako przedszkola pierwszego wyboru będą przyjmowane w niżej podanych terminach:

Rodziców starających się o przyjęcie dziecka do naszego przedszkola w roku szkolnym 2017/18 prosimy o:

  1. przestrzeganie terminów i sposobu zapisywania dziecka zgodnie z harmonogramem Biura Edukacji
  2. przestrzeganie godzin przyjmowania dokumentów w Przedszkolu Integracyjnym  nr 45
  3. dostarczenie razem z wnioskiem kompletu dokumentów i oświadczeń, potwierdzających spełnianie zaznaczonych we wniosku kryteriów (ustawowych, samorządowych) zgodnie z wytycznymi Biura Edukacji

DZIEŃ OTWARTY DLA RODZICÓW KANDYDATÓW

02 marca 2018 r. (piątek) w godzinach 17.00 -18.30 zapraszamy zainteresowanych rodziców, opiekunów prawnych do odwiedzenia przedszkola, zobaczenia sali dydaktycznych i ogrodu.  Przedszkole gwarantuje ochraniacze na obuwie dla osób dorosłych.

ZAJĘCIA OTWARTE DLA NOWYCH KANDYDATÓW

W ramach rekrutacji do naszego przedszkola odbędą się dwa spotkania adaptacyjne ze wszystkimi dziećmi zapisywanymi po raz pierwszy i ich rodzicami oraz rozmowa z wykwalifikowanym pracownikiem przedszkola, podczas której będzie można przedstawić potrzeby swojego dziecka i własne oczekiwania. Będzie to dobra okazja do poznania miejsca pobytu dziecka, jego opiekunów i form pracy.

O terminach spotkań i rozmowy zostaną Państwo powiadomieni po złożeniu dokumentów rekrutacyjnych.

INFORMACJE DODATKOWE

Ograniczenia:ze względu na bariery architektoniczne wewnątrz budynku (schody, małe pomieszczenia) ograniczona jest możliwość przyjęcia dziecka z poważną niepełnosprawnością ruchową (niechodzące, na wózku) i dziecka niewidomego.

Specjalna dieta żywieniowa: nie jest wskazaniem do przyjęcia dziecka. W przypadku, gdy zakwalifikowane dziecko wymaga diety, potwierdzonej przez lekarza, w miarę możliwości i w porozumieniu z rodzicami, staramy się ją zapewnić.

Opłaty: na koszt pobytu dziecka w przedszkolu składa się:

Szczegółowe informacje o przedszkolu znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej w różnych zakładkach.

Informacje o rozwoju i umiejętnościach kandydatów do grupy najmłodszej ważne dla jego adaptacji w przedszkolu znajdują się w zakładce warto wiedzieć.

Poniżej można zobaczyć, jak wyglądają nasze sale i ogród oraz zajęcia otwarte.

Zapraszamy do udziału w rekrutacji

zespół pedagogiczny

Sale przedszkolneOgród przedszkolnyZajęcia adaptacyjne