zmień kontrast

Procedura zawieszenia zajęć w Przedszkolu Integracyjnym nr 45 w Warszawie w przypadku stwierdzenia zakażenia Covid-19

 1. Pracownicy, rodzice/ opiekunowie dzieci oraz osoby, które przebywały na terenie placówki
  w związku z wykonywanymi obowiązkami i otrzymały informację o pozytywnym wyniku testu na Covid-19 lub o kontakcie z osobą zakażoną – niezwłocznie zawiadamiają o tym fakcie dyrektora przedszkola.
 2. Dyrektor, po uzyskaniu informacji o zakażeniu pracownika, dziecka lub innej osoby, która przebywała na terenie placówki w związku z wykonywanymi obowiązkami, ustala listę kontaktów tej osoby w ostatnim dniu jej pobytu w placówce.
 3. Dyrektor kontaktuje się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w m. st. Warszawie (PSSE) w celu powiadomienia o zdarzeniu oraz uzyskaniu opinii i zaleceń w sprawie organizacji pracy placówki.
 4. Na podstawie ustnych ustaleń z przedstawicielem z PSSE i uzyskaniu pozytywnej opinii PSSE dyrektor sporządza wniosek o częściowe lub całkowite zawieszenie zajęć w placówce oraz objęcie kwarantanną osób, które miały kontakt z osobą zakażoną. Wniosek przesyłany jest na adres: zawieszenie.zajec@pssewawa.pl
 5. Na podstawie pozytywnej ustnej opinii PSSE dyrektor sporządza i przesyła wniosek w sprawie zawieszenia zajęć do organu prowadzącego.
 6. Organ prowadzący wydaje decyzję o częściowym lub całkowitym zawieszeniu zajęć w przedszkolu.
 7. Dyrektor informuje o częściowym lub całkowitym zawieszeniu zajęć w przedszkolu rodziców
  i pracowników.
 8. Informacja o zawieszeniu zajęć przekazywana jest w wiadomości e-mail do Wydziału Oświaty
  i Wychowania.
 9. Informacja o zawieszeniu zajęć przekazywana jest do Kuratorium Oświaty poprzez wypełnienie ankiety, zamieszczonej na stronie internetowej kuratorium:

https://www.kuratorium.waw.pl/s4/form/dodaj716,Informacja-na-temat-funkcjonowania-przedszkoli-szkol-i-placowek.html

Procedura wchodzi Zarządzeniem Dyrektora PI 45 z dniem 28.10.2020 r.