zmień kontrast

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola Integracyjnego nr 45 w Warszawie

Przedszkole Integracyjne nr 45 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://pi45.waw.pl/

Data publikacji strony 06.2018
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.2023

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

Administrator/osoby odpowiedzialne za stronę dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;

Wyłączenia:

Spoza obszaru architektonicznego ujętego w ustawie:

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Dzwonkowska przedszkole@pi45.waw.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 8440829. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Integracyjne nr 45
Ul. Lenartowicza 4
04-917 Warszawa

Tel. 022 8440829
e – mail: p45@edu.um.warszawa.pl

Sposób dojazdu
Budynek znajduje się przy ul. Lenartowicza 4
Dojście oraz dojazd są od ulicy Malczewskiego 13

Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się w odległości 170 m: Malczewskiego 04, oraz przystanek tramwajowy w odległości 210 m: Malczewskiego 06.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Wejście do budynku

Wejście do Przedszkola, znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony ul. Malczewskiego jest wyposażone w drzwi jednoskrzydłowe drewniane i jest nieprzystosowane dla osób na wózku z powodu braku rampy na schodach oraz szerokości

Przy schodach wejściowych nie ma podjazdu. w budynku nie ma pochylni, platform,

Przed budynkiem Przedszkola znajduje się parking bez wydzielonego miejsca dla osoby niepełnosprawnej

Wymogi pozostałe
brak informacji wizualnej (graficznej) o rozkładzie pomieszczeń w budynku
brak informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku w formie dotykowej lub głosowej

Skip to content