• sub1
 • sub2
 • sub4
 • sub5

Założenia programu

Wiek przedszkolny to okres najbardziej intensywnego i wszechstronnego rozwoju dziecka. To czas, w którym buduje się podwaliny do dalszego funkcjonowania w rodzinie, grupie i społeczeństwie, czas nabywania wiedzy, norm współżycia społecznego, zaufania i odpowiedzialności. Służy temu wychowanie w rodzinie i w przedszkolu.

 • Staramy się, by każde dziecko dobrze poczuło się w grupie rówieśników, zdobyło zaufanie do nauczycieli i umiało zwrócić się do nich o pomoc. Kiedy będzie wiedziało, że jest bezpieczne, chętniej skorzysta z bogatej oferty zajęć i aktywności. Z czasem stanie się bardziej niezależne, samodzielne i twórcze w swoich działaniach poznawczych i interpersonalnych.
 • Kierujemy się priorytetami rozwojowymi dla każdego wieku, odpowiednio dostarczamy dzieciom wiedzy i stawiamy wymagania, jakim są w stanie sprostać. Wspólnie z rodzicami kształtujemy ich zaufanie do dorosłych, samodzielność w samoobsłudze i poznawaniu świata. Uczymy zasad życia w grupie, szacunku dla indywidualności, zapoznajemy z prawami, jakie im przysługują. 
 • Rozwijamy i uczymy dzieci poprzez ruch, zabawę i własne doświadczenie, czyli wykorzystujemy naturalne formy aktywności w tym wieku, które organizujemy wokół ważnych dla zdrowia i rozwoju obszarów samodzielności i zaradności życiowej (sprawność ruchowa, umiejętność rozbierania i ubierania się, korzystania z toalety i łazienki, jedzenia, organizowania sobie zabawy, komunikowania się z otoczeniem).
 • Uczymy i wychowujemy, wykorzystując naturalną chęć dzieci do twórczej aktywności. Dostarczamy im odpowiednich wzorów, wyzwalamy ich kreatywność poznawczą oraz społeczną.
 • Myślimy o dzieciach perspektywiczne. Uważamy, że nauczyciel powinien wiedzieć, ku czemu je wychowuje i kształci.

Łączenie dzieci o różnych liniach rozwojowych w jedną grupę wychowawczą pomaga im uczyć się spostrzegać, jakie są inne osoby, akceptować je i zarazem być asertywnymi. Zadanie to nakłada na pedagogów świadomość szczególnej dbałości o rozwój wychowanków jako członków grupy i zgodnie z indywidualnymi potrzebami każdego z nich.

 • Dzieci niepełnosprawne biorą udział we wszystkich zajęciach grupowych, i jeśli zachodzi potrzeba, otrzymują pomoc.
 • Przygotowujemy dla nich programy indywidualnie dostosowane do ich specjalnych potrzeb rozwojowych i prowadzimy z nimi zajęcia indywidualne.

Realizujemy program wychowawczo – dydaktyczny w oparciu o ustawę o systemie oświaty, podstawę programową wychowania przedszkolnego, wzbogacony o wewnątrzprzedszkolne programy autorskie. Szczegółowe priorytety i działania ujęte są w rocznym planie dydaktyczno – wychowawczym placówki.

 • Podstawą naszej pracy jest sojusz metod tradycyjnych i nowatorskich. Korzystamy z doświadczeń pedagogiki przedszkolnej i specjalnej, łącząc te ich aspekty, które najlepiej sprawdzają się w pracy z grupami integracyjnymi.
 • Używamy programów, które podkreślają bogactwo i różnorodność ludzi, uczą poznawania siebie i innych, radzenia sobie z trudnościami i pokazują, kiedy i z kim można podjąć zdrową rywalizację.

Szczegółowe informacje o zajęciach prowadzonych w grupach, w każdym miesiącu są wywieszane na tablicy ogłoszeń grup i zamieszczane na stronie grupy.