zmień kontrast

Kadra

W przedszkolu pracują pedagodzy przedszkolni i specjalni, psycholog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej, instruktor rytmiki i instruktor gimnastyki.

Główne cele naszej pracy

Zadania pedagogów i specjalistów

Pedagog przedszkolny realizuje, razem z pedagogiem specjalnym, podstawowe zadania wynikające z programu wychowania i nauczania dla danej grupy dziecięcej oraz wspiera rozwój dziecka zdrowego z deficytami.

Pedagog specjalny wspiera dzieci niepełnosprawne podczas zajęć całej grupy. Razem ze specjalistami ustala priorytety do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, przygotowuje dla nich programy i prowadzi zajęcia indywidualne. Wspólnie z pedagogiem przedszkolnym realizuje ogólny program edukacyjny i wychowawczy.

Psycholog prowadzi obserwacje i badania psychologiczne dzieci niepełnosprawnych, badania ich dojrzałości szkolnej oraz obserwacje i badania innych dzieci na prośbę nauczycielek lub rodziców. Udziela konsultacji rodzicom wychowanków (zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin).

Logopeda, ze specjalnością neurologopedii, pracuje nad prawidłowym rozwojem mowy, prowadzi indywidualne zajęcia usprawniające komunikację i korygujące wady wymowy. Prowadzi zajęcia słuchowe we wszystkich grupach wiekowych.

Terapeuta integracji sensorycznej prowadzi zajęcia indywidualne dla dzieci niepełnosprawnych, wymagających pomocy w zakresie usprawniania ruchowego (zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin).

Zajęcia ruchowe połączone z gimnastyką korekcyjną prowadzą nauczycielki poszczególnych grup.

Życiorysy

Specjaliści

Dorota Jędrych
psycholog, pedagog, nauczyciel kontraktowy  (czytaj więcej…)

Joanna Dzwonkowska
neurologopeda, nauczyciel dyplomowany (czytaj więcej…)

Paulina Gzyl
terapeuta integracji sensorycznej, nauczyciel kontraktowy (czytaj więcej…)

Pedagodzy

Anna Michalska
surdopedagog, nauczyciel dyplomowany (czytaj więcej…)

Monika Mokrzyszczak
oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany (czytaj więcej…)

Aleksandra Dąbrowska
pedagog przedszkolny, nauczyciel stażysta (czytaj więcej…)

Monika Persak
surdopedagog, nauczyciel dyplomowany (czytaj więcej…)

Joanna Kapuścińska
pedagog przedszkolny, nauczyciel kontraktowy (czytaj więcej…)

Agata Szewczyk
pedagog specjalny, nauczyciel kontraktowy (czytaj więcej…)

Beata Świderek
pedagog przedszkolny, nauczyciel dyplomowany (czytaj więcej…)

Anna Walczak
pedagog specjalny, nauczyciel kontraktowy (czytaj więcej…)

Maria Buchholtz-Gorczyńska
pedagog przedszkolny, nauczyciel dyplomowany (czytaj więcej…)

Justyna Sobolewska
pedagog specjalny, nauczyciel mianowany (czytaj więcej…)

Skip to content