zmień kontrast

Kadra

W przedszkolu pracują pedagodzy przedszkolni i specjalni, psycholog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej, instruktor rytmiki i instruktor gimnastyki.

Główne cele naszej pracy

Zadania pedagogów i specjalistów

Pedagog przedszkolny realizuje, razem z pedagogiem specjalnym, podstawowe zadania wynikające z programu wychowania i nauczania dla danej grupy dziecięcej oraz wspiera rozwój dziecka zdrowego z deficytami.

Pedagog specjalny wspiera dzieci niepełnosprawne podczas zajęć całej grupy. Razem ze specjalistami ustala priorytety do pracy z dziećmi specjalnej troski, przygotowuje dla nich programy i prowadzi zajęcia indywidualne. Wspólnie z pedagogiem przedszkolnym realizuje ogólny program edukacyjny i wychowawczy.

Psycholog prowadzi obserwacje i badania psychologiczne dzieci niepełnosprawnych, badania ich dojrzałości szkolnej oraz obserwacje i badania innych dzieci na prośbę nauczycielek lub rodziców. Udziela konsultacji rodzicom wychowanków (zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin).

Logopeda, ze specjalnością neurologopedii, pracuje nad prawidłowym rozwojem mowy, prowadzi indywidualne zajęcia usprawniające komunikację i korygujące wady wymowy. Prowadzi zajęcia słuchowe we wszystkich grupach wiekowych.

Terapeuta integracji sensorycznej prowadzi zajęcia indywidualne dla dzieci niepełnosprawnych, wymagających pomocy w zakresie usprawniania ruchowego (zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin).

Zajęcia ruchowe połączone z gimnastyką korekcyjną prowadzą nauczycielki poszczególnych grup.

Życiorysy

Specjaliści

Alicja Ciesielska
psycholog, pedagog specjalny, nauczyciel stażysta  (czytaj więcej…)

Joanna Dzwonkowska
neurologopeda, nauczyciel dyplomowany (czytaj więcej…)

Paulina Gzyl
terapeuta integracji sensorycznej, nauczyciel kontraktowy (czytaj więcej…)

Pedagodzy

Jadwiga Kępka
pedagog przedszkolny, nauczyciel dyplomowany (czytaj więcej…)

Anna Michalska
surdopedagog, nauczyciel dyplomowany (czytaj więcej…)

Monika Mokrzyszczak
oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany (czytaj więcej…)

Anna Ozimkiewicz
pedagog specjalny, nauczyciel dyplomowany (czytaj więcej…)

Monika Persak
surdopedagog, nauczyciel dyplomowany (czytaj więcej…)

Monika Bryńczak
pedagog specjalny, nauczyciel mianowany (czytaj więcej…)

Katarzyna Szewczyk
pedagog specjalny, nauczyciel kontraktowy (czytaj więcej…)

Beata Świderek
pedagog przedszkolny, nauczyciel dyplomowany (czytaj więcej…)

Anna Walczak
pedagog specjalny, nauczyciel kontraktowy (czytaj więcej…)

Wiesława Wiśniewska
pedagog przedszkolny, nauczyciel dyplomowany (czytaj więcej…)

Maria Buchholtz-Gorczyńska
pedagog przedszkolny, nauczyciel mianowany (czytaj więcej…)