zmień kontrast

Zalety integracji

Zalety integracji

Materiał opracowany przez członków DCI Mokotów

Dla dzieci zdrowych Dla dzieci z niepełnosprawnościami Dla rodziców Dla nauczycieli Dla wszystkich
Nauka tolerancji, empatii, szacunku, życzliwości i wrażliwości

Akceptacja inności

Chęć pomocy, opiekuńczości

Rozwijanie kompetencji społecznych

Nauka, że wysiłek w pokonywaniu własnych słabości i niedoskonałości przynosi efekty

Nauka odpowiedzialności i życzliwości wobec innych

Szansa na rozwój w dobrych warunkach terapeutycznych

Przeciwdziałanie stereotypom i uprzedzeniom

Mniej liczne grupy
Bogatsze zaplecze dydaktyczne

Zrozumienie, że wszyscy mamy takie same prawa ale inne możliwości

Asertywność

Nauka zachowania w syt. trudnych

Drugi nauczyciel

Szerszy zakres zajęć w ramach pomocy psych- pedagog

Rozwój inteligencji emocjonalnej

Zwiększenie możliwości poznawczych „szersze poznanie świata”

Poszerzenie wiedzy o schorzeniach i niepełnosprawnościach poprzez obecność w grupie osób z np. cukrzycą, padaczką, na wózkach


Umiejętność udzielania pomocy

Uczy się przez obserwację zachowań zdrowych dzieci

Włączanie – przebywa w naturalnym środowisku

Rozwijanie kompetencji społecznych

Większa motywacja do nauki i nabywania nowych umiejętności

Zwiększanie poczucia bezpieczeństwa

Nauka ról społecznych

Budowanie poczucia własnej wartości

Nauka współpracy

Przełamywanie własnych słabości i ograniczeń

Dostosowanie tempa i poziomu pracy

Nauka, że wysiłek w pokonywaniu własnych słabości i niedoskonałości przynosi efekty

Rozwój inteligencji emocjonalnej

Większe aktywizowanie dzieci do dzielenia się swoją wiedzą

Otwarcie na innych ludzi

Uczą się pomagania bez wyręczania

Kreatywne szukanie rozwiązań

To co w kolumnie 1 i 2

Możliwość z korzystania z pomocy specjalistycznej i wsparcia

Większe zaangażowanie w życie społeczności

Bardziej twórczy, kreatywni, tolerancyjni i wrażliwsi

Szansa na doskonalenie umiejętności, samorozwój

Bliższy kontakt z dzieckiem dzięki małej liczebności grup

Możliwość współpracy z innym nauczycielem

Lepsze monitorowanie i obserwacja postępów w rozwoju

Wymiana doświadczeń z innymi placówkami

Większa liczebność i dostępność kadry – specjalistów

Konieczność systematycznego dokształcania

Większe wyczulenie na nietolerancje

Bogatsze zaplecze dydaktyczne

Uczenie elastyczności w kontaktach z ludźmi, wytrącanie ze schematów postępowania

Dostrzeganie inności

Systematyczna współpraca z rodzicami

Wiedza, że: wszyscy mamy takie same prawa

uczy wrażliwości na drugiego człowieka, akceptacji inności i tolerancji

Otwarcie na innych ludzi

Daje inny obraz ludzi w społeczeństwie w aspekcie kulturowym

Szansa na bycie lepszym człowiekiem, doskonalenie siebie

Budowanie zaufania do drugiego człowieka

Rysowała: Anna Michalska

Skip to content