zmień kontrast

Założenia programu

Wiek przedszkolny to okres najbardziej intensywnego i wszechstronnego rozwoju dziecka. To czas, w którym buduje się podwaliny do dalszego funkcjonowania w rodzinie, grupie i społeczeństwie, czas nabywania wiedzy, norm współżycia społecznego, zaufania i odpowiedzialności. Służy temu wychowanie w rodzinie i w przedszkolu.

Łączenie dzieci o różnych liniach rozwojowych w jedną grupę wychowawczą pomaga im uczyć się spostrzegać, jakie są inne osoby, akceptować je i zarazem być asertywnymi. Zadanie to nakłada na pedagogów świadomość szczególnej dbałości o rozwój wychowanków jako członków grupy i zgodnie z indywidualnymi potrzebami każdego z nich.

Realizujemy program wychowawczo – dydaktyczny w oparciu o ustawę o systemie oświaty, podstawę programową wychowania przedszkolnego, wzbogacony o wewnątrzprzedszkolne programy autorskie. Szczegółowe priorytety i działania ujęte są w rocznym planie dydaktyczno – wychowawczym placówki.

Szczegółowe informacje o zajęciach prowadzonych w grupach, w każdym miesiącu są wywieszane na tablicy ogłoszeń grup i zamieszczane na stronie grupy.

Skip to content